DORĘCZENIA DOKONYWANE PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO

Dokonana w dniu 7 listopada 2019 roku nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) przenosi ciężar obowiązku i ryzyka doręczenia pierwszego pisma procesowego pozwanemu na powoda. W przypadku, gdy pozwany nie odbierze pozwu lub innego pisma procesowego niosącego za sobą konieczność podjęcia obrony pomimo tzw. podwójnego awiza, sąd poinformuje o tym powoda, jednocześnie zwróci pismo powodowi i zobowiąże powoda do doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego. Powód będzie miał 2 miesiące od doręczenia mu przez sąd zobowiązania na przesłanie do sądu potwierdzenia doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika sądowego albo zwrotu do sądu pisma wskazując aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. W przypadku przekroczenia przez powoda terminu dwóch miesięcy na wykonanie zobowiązania sądu, postępowanie ulega zawieszeniu (1391 kpc). Komornik za opłatą wynoszącą 60 zł., w ciągu 14 dni ustali, czy pozwany zamieszkuje pod adresem wskazanym przez powoda. W przypadku pozytywnego ustalenia adresu pozwanego i dalszego unikania odebrania przesyłki przez niego, komornik pozostawi w jego skrzynce pocztowej zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika w terminie 14 dni. Jeśli adresat nie odbierze pisma w tym czasie, uważać się będzie, że zostało ono doręczone. W przypadku, kiedy komornikowi nie uda się ustalić adresu zamieszkania pozwanego o czym poinformuje powoda w specjalnym protokole, na zlecenie powoda, za dodatkową opłatą 40 zł. podejmie dodatkowe czynności zmierzające do ustalenia adresu pozwanego, polegające na żądaniu informacji od organów podatkowych, organów rentowych, banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W przypadku ustalenia przez komornika nowego adresu pozwanego, powód będzie miał możliwość ponownego zlecenia doręczenie pozwu pozwanemu na nowy adres i gdy się okaże się to skuteczne, sprawa będzie mogła być prowadzona. Takie dodatkowe zlecenie pociągać za sobą będzie nową opłatę w wysokości 60 zł.


Zgodnie z art. 3 ust. 4 1 i 1a ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych - komornik:

- na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 139 1 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje;

- na zlecenie podmiotu, o którym mowa w pkt 1, podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych -

- pkt 1) Doręczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1, komornik dokonuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia.

- ust. 1a) Wraz z wnioskiem, o którym mowa w art. 3 zadania komornika ust. 4 pkt 1, przedkłada się komornikowi zobowiązanie do dokonania doręczenia, o którym mowa w art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Przedłożenie zobowiązania adresowanego do pełnomocnika procesowego jest równoznaczne z wykazaniem przez pełnomocnika procesowego umocowania do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie doręczenia.

- ust. 1b) Jeżeli z informacji posiadanych przez komornika przed próbą doręczenia wynika, że podany adres jest nieaktualny, komornik doręcza pismo adresatowi pod znanym mu adresem, o ile komornik ten jest właściwy do dokonania doręczenia, albo zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie, informując o dokonanych ustaleniach.

- ust. 2) Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 13 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego pod rygorem przewidzianym w art. 762 tej ustawy. Treść dokonanych ustaleń komornik wciąga do protokołu, do którego przepis art. 809ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

- ust. 3). Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata, w drzwiach lub w innym odpowiednim miejscu umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod podanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, komornik może doręczyć pismo temu domownikowi, chyba że z posiadanych informacji wynika, że pismo powinno zostać doręczone do rąk własnych adresata. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie, informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.

- ust. 4) Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat nie zamieszkuje pod wskazanym adresem, komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach. To samo dotyczy przypadku, gdy komornikowi mimo podjęcia wymaganych czynności nie udało się ustalić, czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem.

- pkt 5) W przypadkach, o których mowa w ust. 1b, 3 i 4, komornik udziela podmiotowi zlecającemu informacji o dokonanych ustaleniach przez nadesłanie kopii protokołu.

Zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych - W przypadku zwrotu przez komornika pisma, o którym mowa w art. 3a ust. 4, podmiot zlecający może wystąpić do tego komornika z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. W tym celu komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 3–6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Komornik może także korzystać z informacji posiadanych z urzędu, jeżeli aktualny adres zamieszkania adresata jest mu znany.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych -

- pkt 1) . Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w sposób przewidziany w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.3) wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia.

- pkt 2) - Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata , o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wynosi 40 złotych.

Do powyższych kosztów należy doliczyć również opłaty pobierane przez podmioty udzielające komornikowi sądowemu stosownych informacji.