PODSTAWOWE INFORMACJE DLA STRON POSTĘPOWANIA

Akty prawne

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego

Podstawowe Informacje

W świetle obowiązujących przepisów podstawą prowadzenia postępowania egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776 kodeksu postępowania cywilnego).

Sam wniosek egzekucyjny kierowany do organu egzekucyjnego powinien spełniać wymogi określone w art. 126 kpc oraz art. 797 kpc.

Zgodnie z art. 797 kpc we wniosku egzekucyjnym należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposoby egzekucji. Dla ułatwienia prowadzenia egzekucji wierzyciel powinien wskazać mienie dłużnika (art. 801 kpc a contrario) np. przy egzekucji z ruchomości - wymienić ruchomości, które należy zająć oraz miejsce, w którym się one znajdują. Jeżeli wierzyciel nie jest w stanie tego uczynić Komornik 1) ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną, 2) wezwie dłużnika do złożenia wykazu majątku - art. 801 kpc.

Kancelaria Komornika posiada system informatyczny umożliwiający elektroniczne przesyłanie danych oraz uzyskiwanie odpowiedzi - w szczególności - e-sąd, ZUS oraz OGNIVO, co obniża koszty zapytań przy jednoczesnym usprawnieniu i przyspieszeniu postępowania egzekucyjnego.

Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika (art. 799 § 1 kpc).

Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku (art. 799 § 2 kpc).

Wniosek egzekucyjny oraz treść tytułu wykonawczego wyznaczają granice działań Komornika Sądowego, a obowiązujące przepisy prawa nie dają Komornikowi Sądowemu swobody w zakresie wyboru sposobu egzekucji.

Legitymację procesową uprawniającą do działania w postępowaniu egzekucyjnym posiadają jedynie strony, czyli podmioty określone w tytule wykonawczym jako wierzyciel i dłużnik oraz ich pełnomocnicy (art. 86 kpc). Oznacza to, iż postępowanie egzekucyjne może być wszczęcie i prowadzone jedynie przeciwko podmiotom zobowiązanym w tytule wykonawczym do świadczenia. Zgodnie zaś z art. 91 pkt 2 kpc - pełnomocnictwo procesowe obejmuje z mocy samego prawa umocowanie do wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji.

Jednakże - jak wynika z art. 89 kpc w zw. z art. 126 § 1 pkt 4 kpc - pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności dołączyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji jest pierwszą czynnością w tym postępowaniu, dlatego też czynność ta może być dokonana jedynie przez osobę, która należycie udokumentuje swoją legitymację w tym zakresie.

Jednakże zgodnie z art. 89 § 1.1 kpc - przepisu art. 89 § 1 kpc - nie stosuje się do czynności procesowej dokonanej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w przypadku gdy przepis szczególny przewiduje, że czynności można dokonać wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. W takim przypadku pełnomocnik powołuje się na pełnomocnictwo, wskazując jego zakres oraz okoliczności wymienione w art. 87 kpc.

Organ egzekucyjny jest w powyższym zakresie odpowiedzialny za wstępną kontrolę wniosku pod względem formalnym i w tym zakresie może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia braków. Umocowanie pełnomocnika do działania w sprawie musi jednoznacznie wynikać z załączonych dokumentów.

Obowiązek dołączenia umocowania pojawia się również w sytuacji, gdy pełnomocnik wnosi o wyegzekwowanie jedynie kosztów postępowania sądowego, gdyż zgodnie z art. 91 pkt 5 kpc możliwość odbioru od strony przeciwnej kosztów procesu także wynika z udzielonego pełnomocnictwa.

Ponadto pełnomocnictwo procesowe może być udzielone jedynie przez osobę posiadającą w tym zakresie czynną legitymację, co w odniesieniu do osób prawnych pociąga za sobą zapytanie o sposób reprezentacji takiego podmiotu, który to musi wynikać z dokumentów rejestrowych osoby prawnej.

Zaliczki wymagane przez urzędy do których kierowane są zapytania:

 • zapytania w elektronicznym systemie OGNIVO, czy dłużnik posiada rachunki bankowe w konkretnych bankach:
  a) zapytania do banków ogólnopolskich, SKOK i banków spółdzielczych (razem 51 banków) z terenu rewiru tutejszego komornika sądowego – dodatkowa opłata - 15,81 zł.
  b) zapytania pojedyncze do wskazanego banku - dodatkowa opłata - 0,31 zł.
 • zapytania o pojazdy dłużnika do Centralnej Ewidencji Kierowców i Pojazdów (CEPiK 2.0) poprzez teletransmisje – bezpłatnie i odpowiedź natychmiastowa
 • elektroniczne zapytanie do ZUS celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i osoby płatnika składek na jego ubezpieczenie społeczne – dodatkowa opłata - 50,62 zł.
 • zapytanie do Urzędu Skarbowego celem ustalenia źródła dochodu, miejsca zatrudnienia, identyfikacji oraz wskazanie kont bankowych dłużnika, – 2,78 zł. doręczenie poprzez system eUS za zapytanie rozszerzone ujawniające dokonane przez dłużnika czynności cywilnoprawne - dodatkowa opłata dla urzędu skarbowego + 50,00 zł.
 • zapytanie do Centralnej informacji o rachunkach bankowych (CIORB) celem ustalenia rachunków bankowych dłużnika będącego osobą fizyczną w ok. 550 podmiotach, tj. bankach krajowych, bankach spółdzielczych i SKOK - ach (pełna lista podmiotów) – dodatkowa opłata - 25,00 zł.
 • zapytanie o nieruchomości do Ogólnopolskiej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych o nieruchomości dłużnika na terytorium RP - 20,00 zł. od każdego zapytania / do właściwej Ewidencji Gruntów (Starostwa Powiatowego, Urzędu Gminy) opłata dodatkowa – indywidualnie ustalana przez urząd udzielający odpowiedzi (najczęściej 50,00 zł. od jednej strony (kartki papieru) udzielonej odpowiedzi);
 • zapytanie do Biura Ewidencji Ludności celem pozyskania numeru PESEL dłużnika i danych o jego miejscu zameldowania - bezpłatnie;
 • czynności terenowe w miejscu zamieszkania/siedziby dłużnika – dodatkowa opłata zależna od odległości dojazdu z miejscowości w której komornik ma kancelarię, tj. miasta Tychy (w obrębie miasta Tychy opłaty nie nalicza się);
 • inne czynności, stosownie do okoliczności i wniosków wierzyciela